1.348.200 
1.316.100 1.679.900 
1.251.900 1.808.300 
2.065.100 2.375.400 

Bàn làm việc

Bàn chân sắt HR100SC9

1.016.500 1.551.500 
2.503.800 
2.407.500 
1.316.100 1.455.200 
3.327.700 
5.029.000 
.
.
.
.